Năng lực tài chính

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU
Tên nhà thầu: Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn AICO  
Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 3 năm tài chính gần đây:  
STT Nội dung  Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
1 Tổng tài sản   539.776.392.362   444.528.144.843   1.059.622.893.603
2 Tổng nợ phải trả   279.730.314.184   166.279.986.053      575.076.518.405
3 Tài sản ngắn hạn   411.768.729.595   318.767.746.415      948.032.043.603
4 Tổng nợ ngắn hạn   166.730.314.184   133.279.986.053      542.463.493.664
5 Doanh thu   552.796.923.552   555.953.293.307   1.059.622.893.603
6 Lợi nhuận trước thuế    25.464.542.331    23.336.000.785       70.372.770.510
7 Lợi nhuận sau thuế    19.098.406.749    18.202.080.612       56.298.216.408
8 Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn                      2,47                     2,39                        1,75
9 Giá trị ròng    260.046.078.178   278.248.158.790      484.546.375.198